Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéséhez

Hozzájárulok, hogy a HATVANI GYÓGYSZERTÁR Betéti Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Lehel u. 22. , cégjegyzék szám: 09-06-0051416 , adószám: 22873512-2-09 – továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevél küldése céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

 

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben a Társaság minden személyes adatomat a nyilvántartásából haladéktalanul törölni köteles, és részemre a továbbiakban hírlevelet nem küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatás visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a Társaság alábbi e-mail címére (info@hatvanipatika.hu) illetve a Társaság alábbi postázási címére (HATVANI GYÓGYSZERTÁR Betéti Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Lehel u. 22) is.

 

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Társaság aktuális akcióiról történő tájékoztatása

 

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

 

Az adattárolás határideje: a hírlevél küldési szolgáltatás időtartamának végéig, illetve az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

 

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

 

Az adatkezelés módja: A Társaság adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak.

 

A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: HL-System Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 11.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 30/606-3954

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@hl-system.hu

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.

 

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

 • tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról
 • visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e
 • kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését
 • tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbápanaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek.

Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

 

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

 

A Társaság köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

adataimról,

 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).